Privaatsustingimused

Sissejuhatus

Teie isikuandmete hoolikas ja läbimõeldud töötlemine on Kivikatus24 OÜ jaoks oluline. Lähtume Teie isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusandlusest ning heast teabehalduse ja infotöötluse tavast. Personaalandmeteks loetakse kõiki andmeid, mille puhul on võimalik isik (edaspidi „Kasutaja“ või „Teie“) tuvastada.

Kasutame andmeid teenuste osutamiseks ja isikupärastamiseks, aga ka klienditeeninduseks ning paremini suunatud reklaami näitamiseks. Palun arvestage, et meie koduleht võib sisaldada linke teiste organisatsioonide lehtedele ja teenustele, mille isikuandmete kaitse võib meie omast erineda.

Isikuandmete kogumine

Kogume Teie isikuandmeid eelkõige otse Teie enda käest kas suuliselt või kirjalikult. Sellisteks andmeteks võivad olla meie endi või meie koostööpartnerite poolt meie korraldusel kogutavad andmed.

Kodulehe kaudu saadetud vormid sisaldavad isikuandmeid: minimaalselt ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Vormi tagastamisega kinnitate, et lehekülje omanik salvestas Teie esitatud isikuandmed oma süsteemi Teie poolt soovitud teenuse osutamiseks.

Andmed võivad olla kogutud ka meie kasutuses olevate teenuste kaudu.

Saame andmeid ka ametiasutuste peetavatest registritest, krediidiinfo- ja kliendihäireregistrist ning muudest usaldusväärsetest registritest.

Kui Kasutaja kasutab meie teenust, kogunevad andmed automaatselt. Sellised andmed hõlmavad:

 • Kasutaja aktiivsust teenuse kasutamisel. Kasutaja aktiivsuse põhjal salvestuvad andmed ning tehinguandmed, mis saadetakse teenuse poolt statistika ja turunduse tööriistadele.
 • Kasutaja laadimised teenuse kasutamisel.

Kogume oma teenuste kohta ka tehnilisi kasutajaandmeid, näiteks:

 • Teenuse kasutamisega seotud ajainfo ja logiandmed;
 • Andmed seadmete kohta, mida kasutatakse teenuse juurde jõudmiseks, sh IP-aadressid ja programmiversioonid. Selliseid andmeid kogutakse Kasutaja brauserite ja küpsiste abil.
 • Klikid teenuse kasutamisel ja vormide täitmise andmed.
 • Turundusküpsised suunatud reklaami näitamiseks.

Me ei ühenda ega salvesta selliseid andmeid Teie isikuandmete juurde.

Isikuandmete kasutamine

Töötleme isikuandmeid peamiselt kolmel eesmärgil.

1. Teenuse pakkumine

Säilitame kontaktandmeid ja ülevaadet suhtlusteemade kohta Kasutajaga, et pakkuda Kasutajale teenust ja hallata kontakte.

2. Teenuse arendamine ja uurimine

Võime kasutada isikuandmeid teenuse kvaliteedi parandamiseks, teenuse juures avastatud probleemide lahendamiseks ja teenuse omaduste arendamiseks Kasutaja jaoks. Kõnealune andmetöötlus põhineb siiral huvil parandada oma teenust ja selle omadusi ning sisu. Võime ka luua anonüümseid statistikaandmeid uurimistegevuseks, sh ärianalüüsiks (Business Intelligence).

3. Turundus ja kommunikatsioon

Võime kasutada isikuandmeid, et saata Kasutajale teenuse kohta olulist infot. Isikuandmeid võidakse kasutada ka Kasutajatele suunatud reklaami, turunduse, otseturunduse ja isikustatud turunduse eesmärgil. Võime luua üldisi profiile Kasutajate kohta, et pakkuda paremat sisu ja reklaami. See põhineb meie siiral huvil hoida Kasutajat oma teenustega kursis ja teha Kasutajale uute vajalike toodete ja teenuste kohta reklaami. Kasutajal on õigus otseturundusest igal ajal keelduda.

Isikuandmete avaldamine

Me ei avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud:

 • IP-aadressid ja turundusküpsised, mida ei ühendata muude isikuandmetega;
 • juhul, kui meile usaldusväärsed teenusepakkujad pakuvad meile teenust meie nimel ja vastavalt meie reeglitele. Teostame Kasutaja isikuandmete kasutamise üle siiski kontrolli ja vastutame selle eest igas olukorras;
 • juhul, kui me oleme osapool ühinemises, ettevõtte ostu-müügitehingus või äritegevuse või selle osa müügis;
 • juhul, kui me usume heas usus, et andmete avaldamine on vältimatu meie õiguste kaitsmiseks, Kasutaja turvalisuse või teiste isikute turvalisuse tagamiseks, pettuse uurimiseks või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Me ei müü Kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete edastamine väljapoole ELi/EMPi

Reeglina me Kasutajate isikuandmeid väljapoole ELi/EMPi ei saada. Mõned meie poolt kasutatavatest statistika- ja turundusteenuste pakkujatest tegutsevad Ameerika Ühendriikides. Kuna need teenusepakkujad pakuvad meile teenuseid, võib osutuda mõningate Kasutajate andmete Ühendriikidesse saatmine vajalikus, nt IP-aadressid statistika jaoks, e-posti, ettevõtte ja nimede andmed internetiturunduse või müügisüsteemidele. Sellistel juhtudel kohustuvad meie teenusepakkujad tagama Euroopa andmekaitset puudutavas seadusandluses ettenähtud andmekaitse taseme ning järgima andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

Isikuandmete säilitamine

Kasutaja isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud eesmärkide täitmiseks. Kui seadus, meie õigused või kohustused või Kasutaja õigused või kohustused Kasutaja isikuandmete säilitamist enam vajalikuks ei pea, siis hävitame kõnealused andmed. Kui Kasutaja palub oma andmed teenusest eemaldada, siis hävitame kõnealused andmed. Tehnilistel põhjustel säilitatakse sellisel juhtudel isikuandmeid meie varukoopiates maksimaalselt 1 aasta, ja siis hävitatakse.

Meie eesmärgiks on hoida meie käes olevaid isikuandmeid õigete ja aktuaalsetena, eemaldades ebavajalikud ja uuendades aegunud andmed.

Isikuandmete töötlemine

Töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, tehes seda Teie õigusi ja vabadusi austavalt. Hoolitseme selle eest, et andmekaitsepõhimõtteid järgitakse kõikides isikuandmete töötlemise etappides.

Teie andmeid töötlevad ainult need meie või koostööpartnerite töötajad, kellel on õigus isikuandmeid töödelda. Töötajate andmeturbealased teadmised ja oskused on tagatud läbi pidevate koolituste ja kehtivate juhiste.

Teie isikuandmeid võidakse kasutada mitmes eri infosüsteemis, mida haldame kas meie ise või meie partnerid.

Kasutaja andmekaitsealased õigused

Kasutajal on õigus saada, parandada, uuendada, muuta ja eemaldada isikuandmeid, mis meil kõnealuse Kasutaja kohta olemas on. Kasutajal on õigus keelduda ja piirata teatud andmete töötlemist, nt profileerimist turunduse eesmärgil. Selliseid isikuandmeid, mis on hädavajalikud käesolevas privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud eesmärkide täitmiseks ja/või mis tulenevad seadusest, ei saa Kasutaja siiski eemaldada.

Kasutajal on õigus seadusega ettenähtud ulatuses andmete teisaldatavusele, mis tähendab seda, et tal on õigus saada oma isikuandmed liigendatud, üldises kasutuses oleval masinloetaval kujul ja teisaldada need teisele vastutavale töötlejale. Meiega saab ühendust punktis „Vastutav töötleja“ esitatud kontaktide kaudu.

Lapsi puudutavad andmed

Meie teenus ei ole suunatud alla 16-aastastele lastele. Kui avastate, et alla 16-aastane laps on saatnud meile oma isikuandmed, andke palun meile sellest teada.

Küpsised ja muud analoogsed tehnikad

Kasutame teenuse pakkumiseks küpsiseid või muid analoogseid tehnikaid. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis asub Kasutaja seadmes, et koguda tavalisi interneti logiandmeid. Mõningad teenuse funktsioonid eeldavad küpsiste kasutamist. Kasutame küpsiseid, et suurendada oma teenuse toimivust ja koguda statistikat, et muuta teenuse kasutamine lihtsamaks. Kasutame küpsiseid ka turunduse pakkumiseks, kuid ei salvesta isikuandmeid ja turundusküpsiseid viisil, mis võimaldaks neid omavahel ühendada.

Kasutajal on võimalik seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see ei nõustuks küpsiste kasutamisega. Kasutajal on võimalik küpsiste kasutamist ka piirata ja küpsiseid veebilehitsejast kustutada. Kuna küpsised on siiski üks osa teenuse pakkumisest, võib mõjutada küpsiste kasutamine teenuse toimimist.

Lisateavet küpsiste kohta saab meie kasutustingimustest aadressil: www.katusekalkulaator.ee/kasutustingimused

Turvalisus

Suhtume Teie turvalisusesse tõsiselt. Rakendame eri meetmeid, et kaitsta isikuandmeid hävimise, väärkasutuse ja nende loata kättesaamise ning paljastamise eest. Selliste meetmete rakendamisel võtame arvesse meie poolt kogutud, töödeldud ja säilitatud andmete delikaatsust ja tänapäevast tehnoloogiat.

Muudatused andmekaitsepoliitikas

Aeg-ajalt võib olla tarvidus oma andmekaitsepoliitika üle vaadata. Kui me midagi muudame, viime vastavad muudatused sisse teenuse Privaatsuspoliitikasse ja Kasutustingimustesse.

Kontakt

Kui Teil on meie andmekaitsepoliitika kohta küsimusi, võtke meiega julgesti ühendust.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Kivikatus24 OÜ
Peterburi tee 34/4-305
11415 Tallinn

Andmekaitse vastutav isik: Rainer Hartikainen (info@kivikatus24.ee)

2. Registriga seotud teemad

Meie klienditeenindus proovib vastata registrit puudutavatele küsimustele ja tagasisidele paari tööpäeva jooksul.

3. Registri nimi

Kivikatus24 kliendi- ja turundusregister.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendisuhte säilitamine, kliendi ja Kivikatus24 õiguste ja kohustuste teostamine ning isikuandmeseadusega kooskõlas olev isikuandmete töötlemine e-teenustega seotud eesmärgil, uurimistegevuseks, Kivikatus24 reklaami ja/või otseturunduse suunamine kliendiandmete põhjal Kivikatus24 kommunikatsiooni ja teenuste kaudu, sealjuures isikuandmeid kolmandatele osapooltele väljastamata.

5. Registri andmesisu

Register võib sisaldada järgmisi andmeliike:

 • nimi
 • e-posti aadress
 • mobiiltelefoni number
 • ettevõte ja positsioon
 • ettevõtte aadress

6. Registri isikuandmete allikad

Register koostatakse Kivikatus24 kliendiinfosüsteemi põhjal. Andmete haldamiseks kasutatakse avalikult kättesaadavaid internetiallikaid (nt ettevõtte enda kodulehed) ja muid avalikke allikaid. Register sisaldab ka kliendi enda poolt esitatud andmeid.

7. Isikuandmete edastamine

Vastutav töötleja ei edasta isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a Soome ametiasutuste nõudel.

8. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Säilitame Teie isikuandmeid vähemalt kliendisuhte kestel. Kliendisuhte lõppedes sõltub säilitamise aeg andmest ja selle kasutusotstarbest. Andmeid on võimalik kustutada kliendi nõudmisel või seoses kliendisuhte lõppemisega.

9. Isikuandmete kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalselt. Kivikatus24 andmevõrk ja seadmed, kus register paikneb, on kaitstud tulemüüriga ja muude vajalike tehniliste meetmetega.

10. Andmesubjekti õigused

Isikul on õigus saada, parandada, uuendada,, muuta ja eemaldada isikuandmeid, mis Kivikatus24 kõnealuse isiku kohta olemas on.